QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

Căn cứ theo Điều 9, 10 của Điều lệ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sửa đổi bổ sung, Hội viên Hiệp hội sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như sau: Quyền lợi của Hội viên: Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến...

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội Tên gọi: Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Organic Agriculture Association. Tên viết tắt: VOA. Điều 2. Tôn chỉ mục đích Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiêp của...