Thành lập Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Ngày 24/05, Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ – HHNNHCVN về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam, trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Theo Quyết định, thành lập Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trên cơ sở quản lý và tổ chức các công tác tuyên truyền. Xây dựng, quản lý tạp chí điện tử hữu cơ. Website, fanpage, đầy đủ thông tin của hiệp hội. Xây dựng và triển khai các đề án chương trình dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, bên cạnh đó trung tâm có trách nhiệm tổ chức hội thảo, quảng bá và xúc tiến thương mại nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững ….


Quyết định số 27/2019/QĐ – HHNNHCVN về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam

Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, truyền thông về ngành nông nghiệp hữu cơ , xúc tiến thương mại và môi trường.

Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Chủ tịch hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam.

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Share this post:

Related Posts

Bin`h Luận